جامعه مجازی شرکت حمل و نقل پتروشیمی

اخبار و رویدادهای داخلی

اعلام سود هر سهم سال 1390 شرکت

 

شرکت حمل و نقل پتروشيمي طی نامه شماره 35209 مورخ 30/11/1389 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به29/12/1390 با سرمایه 8,000 میلیون ریال  مبلغ 605 .ریال بطور خالص (پس از کسر مالیات) به بورس اعلام نمود.

شرکت در بخش سایر اطلاعات این گزارش آورده است :

۱)شرکت پيش‌بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/89 را درتاريخ 29/11/88 مبلغ 860ر1 ريال و در تاريخهاي 25/12/88 (حسابرسي شده) و 31/04/89 مبلغ 876ر1 ريال و در تاريخ 02/08/89 مبلغ 872ر1 ريال و در تاريخ 22/08/89 (حسابرسي شده) و 30/10/89 مبلغ 160ر2 ريال اعلام نموده بود.


2) شرکت اعلام نموده است که "افزايش هزينه هاي مالي ناشي از پيش بيني تسهيلات دريافتي جهت خريد 100 دستگاه کشنده و تانکر با نرخ 23% و همچنين خريد مجتمع رفاهي در منطقه ويژه بمنظور ايجاد پايانه  از سازمان منطقه ويژه اقتصادي با نرخ بهره 18% ميباشد"

3) شرکت اعلام نموده است " با توجه به اينکه پروژه هاي سرمايه اي شرکت در نيمه دوم سال 1390 عملياتي خواهند گرديد و نقاط درآمدي آن با توجه به نوع رفتار و برنامه شرکت متغير خواهد بود، لذا اثرات مالي آن در دوره شش ماهه اول شناسايي و در مقطع مورد نظر گزارش خواهد گرديد. بديهي است چنانچه اثرات مالي موثر بر EPS زودتر از موعد مقرر مشخص گردد اطلاعات مربوطه افشا خواهد شد." نامه شرکت در اين خصوص به پيوست ارائه شده است.

4)  مطابق اطلاعات دريافتي شرکت درصدد ميباشد از طريق اخذ تسهيلات بانکي نسبت به خريد 100 دستگاه کشنده اسکانيا و همچنين عقد قرارداد خريد مجتمع رفاهي در بندرامام بمنظور ايجاد پايانه ها در منطقه بترتيب بمبلغ 180 ميليارد ريال ( با تسهيلات 23% ) و 45 ميليارد ريال ( با تسهيلات 18% ) اقدام نمايد.

۵)علت افزايش 57 درصدي درآمد ناشي از انعقاد قراردادهاي در دست انعقاد بشرح : کاندنسيت بازرگاني پتروشيمي،بنزن بندرامام به بيستون ،LAB بيستون به بندرامام ،کود اوره صادراتي شيراز و نيترات آمونيوم شيراز ميباشد.

۶)علت افزايش 67 درصدي بهاي تمام شده عمدتا  ناشي از افزايش حجم قراردادهاي منعقده و همچنين افزايش نرخ هزينه ها و خدمات دريافتي در سال 1390 و احتساب  استهلاک100دستگاه کشنده و تانکر و ساختمان مجتمع رفاهي در حال خريد و نيز افزايش تعداد نيروي انساني با توجه به خريد 100 دستگاه کشنده  ميباشد.
۷)علت افزايش 54 درصدي هزينه هاي عمومي و  اداري ناشي از افزايش نرخ هزينه ها از جمله حقوق و دستمزد ميباشد.

۸)گزارش توجيهي افزايش سرمايه از مبلغ 8 ميليارد ريال به مبلغ 30 ميليارد ريال از محل سود انباشته تهيه و بتاييد حسابرس و بازرس قانوني شرکت رسيده است و مراحل قانوني آن در درست اقدام و پيگيري ميباشد.

۹) شرکت در نظر دارد تا ۷۰ درصد سود سال ۸۹ را بعنوان سود نقدی به مجمع عمومی جهت پرداخت پیشنهاد نماید.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم اسفند 1389ساعت 8:5  توسط  روابط عمومی   |